Huhmarniemen ongelmat piti tietää viimeistään vuonna 1995

Vakuutusyhtiö katsoo kaupungin toimineen tuottamuksellisesti. Kaupunki ei ottanut vaarin Pikisaaresta.

Lappeenrannan kaupungilla piti olla viimeistään vuonna 1995 riittävä tieto

rakentamisen keskeyttämiseksi Huhmarniemessä, katsoo korvauspäätöksessään

Vakuutusyhtiö Pohjola. Kaupunki antoi kuitenkin saastuneen Huhmarniemen

rakentamisen jatkua, vaikka vastaavalta entiseltä saha-alueelta

Pikisaaresta oli jo löydetty supermyrkkyjä: dioksiineja ja furaaneja.

Vakuutusyhtiö arvioi ratkaisussaan, että kaupungin toiminta

tontinluovuttajana ja rakennuslupien myöntäjänä vuodesta 1995 eteenpäin oli

tuottamuksellista.

Kaupungin laki – ja liiketoimintajohtaja Seppo Miettinen selvittää

vakuutusyhtiön päätöksen perusteluja. Päätös perustuu kaupungin ja

vakuutusyhtiön neuvotteluihin. Kaupunki on osaltaan ratkaisun hyväksynyt.

Kaupungin Pohjolalta ottama vastuuvakuutus korvaa ne kaupungin

kustannukset, jotka perustuvat kaupungin tuottamukselliseen toimintaan.

Yhtiö korvaa kaikki kaupungille vuoden 1995 jälkeen tehdystä rakentamista

tulevat puhdistus- ja korvauskustannukset.

Kaupunki ryhtyi supermyrkyt paljastaneisiin maaperätutkimuksiin

Huhmarniemessä vasta vuonna 1999. Kaupunki myönsi viimeisen rakennusluvan

alueelle 20.4.2000. Alueen rakentaminen loppui vuonna 2001.

Vakuutusyhtiön korvaus kaupungille on 440·000 euroa. Suurin osa

Huhmarniemeä oli jo rakennettu 90-luvun puolivälissä. Huhmarniemen

puhdistus- ja korvauskustannukset ovat yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa.

Kaupunki ja UPM-Kymmene ovat sopineet kustannusten jakamisesta suunnilleen

puoliksi.

Syyllisiä ei

lähdetty hakemaan

Kaupunki ei ole erikseen lähtenyt selvittämään kaupungin virka- ja

luottamuselintoiminnan oikeellisuutta Huhmarniemi-tapauksessa.

Miettinen toteaa, että kahdelta oikeusoppineelta kustannustenjakoa varten

pyydettyjen kahden lausunnon perusteella kaupunki ei olisi tehnyt virhettä

Huhmarniemen kaavoitusvaiheessa eli ennen vuotta 1989. Kaava pohjautui tuon

ajan tietämykseen ja säännöksiin. Ympäristöministeriö vielä vahvisti kaavan.

Toinen lausunto ei kuitenkaan kokonaan sulje pois lupamenettelyn tai

kaavoituksenkaan tuottamuksellisuutta.

-·Kaupunki on joka tapauksessa vastuussa siitä, että kaupungin kaavoittama

asuinalue myös soveltuu asuinkäyttöön, tulkitsee Miettinen.

Miettisen käsityksen mukaan ratkaisevaa on, missä vaiheessa tietoisuus

dioksiineista ja furaaneista Lappeenrannassa tuli esille.

-·Ajankohta on kesä 1995, jolloin Pikisaaresta löytyi dioksiineja ja furaaneja.

Kaupungin lähtökohtana ei ole ollut hakea syyllisiä Huhmarniemen

tapaukseen, vaan korjata tapahtunut.

-·Alunperin lähdettiin liikkeelle siitä, ettei haeta ketään yksittäistä

virkamiestä, joka naulitaan ristille. Prosessi on kyllä käyty tarkkaan

läpi. Opiksi on varmasti opittu.

Miettinen korostaa, että kaupungin ottama vastuuvakuutus korvaa kaiken

tuottamuksen. Muilta kuin tuottamuksellisilta osilta eli ennen vuotta 1995

tapahtuneesta kaupunki toivoo edelleen avustusta valtiolta.

-·On kohtuutonta, että kaupunki joutuu maksamaan isot kustannukset, vaikka

kaavoitusvaiheessa ei ollut tuottamuksellisuutta. Kyse on myös

valtakunnallisesta ongelmasta.

Professorit langettivat

laskua kaupungille

Kaupunki ja Huhmarniemen toinen maanomistaja, kaavoitussopimuksen osapuoli

sekä saastuttajaa edustava UPM-Kymmene Oyj pyysivät asiantuntijalausunnot

kunnostuskustannusten ja korvausten jakamiseksi.

Lausunnon antaneet professorit korostavat kaupungin vastuuta kunnostus- ja

korvauskustannusten maksajana. Käsitys perustuu pääosin siihen, ettei näin

vanhaan saastutustapaukseen (sahan toiminta päättyi 1959) voi soveltaa

vuonna 1994 voimaan tullutta nykyistä lainsäädäntöä eli saastuttaja maksaa

-periaatetta.

Kari Kuusiniemi valitteleekin lausunnossaan, ettei esitetty lopputulos

vastaa yleisen oikeustajun ja nykyaikaisten vastuuperusteitten henkeä.

Lähes satasivuisessa lausunnossaan professori Erkki Hollo suositti, että

kunta julkisyhteisönä vastaisi maaperän puhdistamisesta ja siihen

liittyvistä kustannuksista. UPM-Kymmenen saamiseksi kustannusvastuuseen ei

Hollon mukaan ole oikeudellisia perusteita. Toki osapuolet voivat sopia

korvauksista.

-·Sopimusratkaisuun päätyminen tarkoittaa aina myös sitä, että ongelmat ja

juridiset epäselvyydet lakaistaan tavallaan maton alle, arvelee puhelimitse

jälkikäteen asiaa kommentoinut Hollo.

Kaupungin vastuuta

voisi selvittää

Hollo ei lausunnossaan pidä poissuljettuna, että kaavoitus- tai

lupamenettelyssä olisi laiminlyöntiin verrattavalla tavalla jätetty

selvittämättä tai selostamatta alueita hankkineille olennaisia asioita.

Kaavoittajan vastuuta vähentää se, että 80-luvulla sääntely kaavoitusta

varten tehtävistä ympäristö- ja muista selvityksistä oli vajavaista.

Lausunnon johtopäätösten mukaan kunnan virkavastuu voi laueta

kaavoituksessa tai muussa päätöksenteossa olleiden laiminlyöntien vuoksi.

Omakotitonttien omistajien ja haltijoiden oikeus saada korvausta perustuu

Hollon mukaan sopimusrikkomukseen tai virkavirheeseen.

Hollon ja nykyisin korkeimmassa hallinto-oikeudessa toimivan Kari

Kuusiniemen lausunnot perustuvat heille toimitettuihin asiakirjoihin. He

eivät niiden perusteella ole voineet ottaa kantaa esimerkiksi Pikisaaren

vuoden 1995 supermyrkkylöytöjen merkitykseen kaupungin toiminnan kannalta.

Kuusiniemi arvioi lausunnossaan, ettei käytössä olleen aineiston

perusteella kaavoituksessa tai rakennusvalvonnassa ole toimittu

todennäköisesti tuottamuksellisesti. Korkeintaan vuoden 1999 jälkeen

myönnettyjen rakennuslupien oikeellisuudesta voisi spekuloida.

Hollo arvelee nyt aiheelliseksi miettiä ja selvittää, olisiko kaupungin

pitänyt vuoden 1995 jälkeen havahtua pahempiin ympäristöongelmiin myös

Huhmarniemessä.

-·Näin jälkikäteen sitä voisi olla syytä arvioida. Voisi ajatella, että jo

esimerkiksi hyvä hallintotapa olisi edellyttänyt parempia selvityksiä

varsinkin, jos olisi voinut epäillä ongelmia. Selvittämisvelvollisuus oli

tuolloin jo laissakin selvempi.

Kari Kuusiniemi ei voinut kommentoida lausuntoaan nykyisen asemansa vuoksi

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju