Categories
Artikkelit

UPM Kaukas hakee uutta ympäristölupaa kaikille päästöille

Kaukaan tehtaat odottaa hieman nykyistä tiukempia lupaehtoja ja raja-arvoja.

ILPO LESKINEN

UPM Kaukas on jättänyt ympäristölupahakemuksen Itä-Suomen ympäristövirastoon Kuopioon. Kaukaan tehtaiden nykyinen lupa on myönnetty syyskuussa 1999. Jätevesiluvassa on edellytetty uuden luvan hakemista huhtikuun loppuun mennessä.

UPM Kaukaan ympäristöpäällikkö Esa Simpura kertoo, että tulevassa luvassa määritellään samalla kertaa raja-arvot sekä ilmaan ja veteen meneville päästöille että kaatopaikalle vietäville kiinteille päästöille.

Aiemmin luvat on myönnetty erikseen, mutta yhtenäislupamenettely on nyt voimassa ensimmäistä kertaa.

Keskiviikkona jätetty lupahakemus sisältää prosessikuvaukset. Asiapapereita on neljä arkistomapillista. Kaukas jättää Simpuran mukaan lähiviikkoina myös oman esityksen lupaehdoista.

Linja lievästi

tiukkeneva

Muille tehtaille viime aikoina myönnettyjen ympäristölupien perusteella Simpura arvioi, että Kaukaalle on tulossa nykyistä jonkin verran tiukempi ympäristölupa.

­·Jos katsoo historiaa, lupaehdot ovat kiristyneet sitä mukaa, kun uutta tekniikkaa on tullut.

­·Uusissa luvissa on ollut lievästi tiukkeneva linja. Uusissa tehtaissa on tehokkaat puhdistuslaitokset, joten päästöjen vähentämismarginaalia on vähemmän kuin takavuosina, Simpura sanoo.

Normaalikäytön

päästörajat

EU:n määritelmissä on maininta parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Kaukaan tehtaat on Simpuran mukaan niin uusi, että se täyttää kaikilta osin parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteerit.

Viime kesän mustalipeäpäästön ei pitäisi Simpuran käsityksen mukaan vaikuttaa ympäristölupaehtoihin.

­·Viime kesän päästö oli onnettomuustilanne. Ympäristöluvassa määritellään tehtaan normaalikäytöstä tulevien jatkuvien päästöjen rajoja. Lisäksi Kaukaalla on viime aikoina tehty riskejä poistavia investointeja sekä parantavia toimia.

Häiriötilanteet

mietityttävät

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on Kaukaan uuden ympäristöluvan keskeinen lausunnon antaja.

Kaukaan viimekesäinen mustalipeäpäästö vaikuttaa siihen, että ympäristökeskus joutuu omassa lausunnossa jotenkin ottamaan kantaa häiriötilanteisiin. Näin arvioi yli-insinööri Juha Pesari.

­·Edellisellä lupakierroksella riskikartoitus tuli uutena elementtinä mukaan. Riskejä ja häiriötilanteita joudutaan varmasti miettimään myös uudessa luvan lausunnossa.

­·Kaukaan tehtaiden tavanomaiset päästöt on jo saatu hyvälle tasolle. Jos ongelmia esiintyy, ne ovat viimekesäisen häiriötilanteen tyyppisiä.

Lausunnolle

ja nähtäville

Ympäristöluvan käsittely kestää Simpuran saamien tietojen mukaan vuoden verran. Ympäristölupavirasto tutustuu tehtaaseen toukokuun lopulla. Tämän jälkeen lupahakemuksesta annetaan kuulutus, ja hakemus tulee julkisesti nähtäville.

Luvasta pyydetään lausuntoja, ja asia menee tiedoksi myös tehtaiden vaikutusalueella olevien rantakiinteistöjen omistajille sekä tehtaan lähinaapureille.

Kaukaan vanha ympäristölupa on voimassa siihen asti, kunnes uusi lupa on lainvoimainen.

ES-ARKISTO/PEKKA HÖLKKI

Kuvateksti

Raja-arvot päästöille. UPM Kaukas hakee uutta ympäristölupaa. Luvassa määritellään raja-arvot ilmaan, veteen ja kaatopaikalle meneville päästöille.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen