Kareltekin yrityshautomo pääsi pilotiksi kehityshankkeeseen

Jatkossa hankkeeseen liitetään uusia toimijoita vähän kerrallaan.

ILKKA POHJALAINEN

Teknologiakeskus Kareltekin yrityshautomo on valittu pilotiksi kauppa- ja

teollisuusministeriön, Tekesin ja Sitran hankkeeseen yhdessä Otaniemen

teknologiakylän, Oulutechin ja Jyväskylän teknologiakeskuksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää julkisin varoin rahoitettujen

yrityskehitysyhtiöiden toiminta- ja rahoitusmalleja. Se kestää vuoteen 2006

asti ja siihen liitetään uusia toimijoita vähitellen.

Kareltek Oy on näin valtakunnan etulinjassa kehittämässä

teknologiakeskusten yrityshautomopalveluita. ­·Tämä on merkittävä tunnustus

Kareltekille ja erityisesti sen kehittämispalveluille, toteaa yhtiön

toimitusjohtaja Marjut Hannelin.

­·Kareltek valittiin kärkijoukkoon, koska hankkeella tavoitellaan juuri

niitä uusia toimintamalleja ja ideoita, joita olemme toiminnassamme jo

muutenkin käyneet testaamaan ja kehittämään, Hannelin kertoo.

Hankkeen tavoitteena on nostaa kotimainen yrityskehitystoiminta uudelle

tasolle vastaamaan kansainvälistyvien osaamispohjaisten yritysten

haasteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hautomoyritysten määrää

ja laatua pyritään lisäämään ja niiden toimintaedellytyksiä parantamaan.

Kareltekille hankkeeseen mukaan pääsy on merkinnyt uuden työntekijän

palkkausta ja uutta rahoitusta yrityksille hankittavia ostopalveluita

varten. ­

·Nykyisiä palveluja kehittämällä ja uusia luomalla pyritään

rakentamaan aloittaville yrityksille olosuhteet, joissa niiden toiminnan

jatkuminen on mahdollisimman hyvin turvattu ja yritysten kasvua voidaan

kiihdyttää, Hannelin toteaa.

Jo 200 yritystä

Teknologiaan ja korkeaan osaamiseen perustuville ideoille tarkoitettu

yrityshautomo on toiminut Kareltekissä jo viisitoista vuotta. Hautomossa on

kypsytelty noin kaksisataa yritystä ja kahdeksan kymmenestä hautomon läpi

kulkeneesta yrityksestä toimii edelleen ja voi hyvin.

Kehittämispäällikkö Markku Hokkanen Kareltekista kertoi, että hautomossa on

nyt 13 yritystä ja muutamaa odotetaan vielä tänä vuonna. Tavoitteena olisi

25 yritystä vuonna 2006. Niiden pitäisi synnyttää työpaikkojakin 75.

Yritysideoita tuohon määrään pitäisi saada arvioitavaksi kolmisen kymmentä.

Yksi osa yrityskehityspalvelua on kansainvälistäminen. Etelä-Karjalassa

näitä hankkeita tulee vain muutama vuodessa, ja nekin voivat suuntautua eri

markkina-alueille. Silloin hyödynnetään palveluita esimerkiksi

teknologiakeskusten verkostosta.

Yrke-hankkeessa mukana olevat tahot selvittävät mahdollisuuksia saada

pitkäjänteisempää rahoitusta yrityskehitysyhtiöille, jotka ovat olleet

sirpaleisen projektirahoituksen varassa.

Kullakin alueella pilotit laativat oman kehittämisohjelmansa, jolla

tähdätään osaamis- ja teknologiapohjaisten yritysten määrän oleelliseen

lisäämiseen. Parhaista pilottihankkeista saadut toimintamallit on tarkoitus

levittää koko maahan.

Sitra arvioi, että eniten innovatiivisia yrityksiä näyttäisi muodostuvan

liikeideoista, jotka syntyvät tutkimusmaailmassa yliopistojen ympärillä.

Suuremmissa yrityksissä syntyy myös ydinliiketoimintaan kuulumattomia

ideoita, joita hanke pyrkii löytämään.

Yrke-hanke on osa kauppa- ja teollisuusministeriön yrittäjyyttä tukevaa

toimenpideohjelmaa.

Kirjoittaja:
Ilkka Pohjalainen