Rinnakkaiseloa liito-oravan kanssa

Liito-oravan reviirille löytyi tilaa omakotiasutuksen naapurina.

ANNE KOTIHARJU

Liito-orava ja Ruoholammen asukkaat pystyvät näillä näkymin elelemään

rauhanomaisessa rinnakkaiselossa naapureina. Ruoholammen aloituskorttelin

kaava-alueelta löytyi viime keväänä maastotarkastuksissa liito-oravan

(Pteromys volans) aktiivinen reviiri.

Liito-oravareviiri on varustettu kaavassa suojelumerkinnöin. Liito-orava

käyttää todennäköisesti merkittyä reviiriä laajempaakin aluetta.

Erityisesti alueen itäosan lehtipuuvaltainen kapea kaistale palvelee

liito-oravaa sekä siirtymisreittinä että ruokailualueena.

Taloille löytyi kohtalaisen helposti sijansa liito-oravan suojelureviirin

ulkopuolelta.

­·Reviiri sijaitsee sellaisessa paikassa, joka on muutoinkin huonoa

rakennusmaata. Pieniä tarkistuksia kaavaan tehtiin, muttei kovin

merkittäviä muutoksia, kuvailee kaavaa kaupungin palkkaamana konsulttina

laatinut Matti Veijovuori Maa ja Vesi Oy:stä.

Veijovuoren käsityksen mukaan liito-orava ja omakotiasutus sopivat lähekkäin.

­·Se ei ole arka eläin. Kaava-alueen itäreunan metsäisyys säilyttää samalla

liito-oravan reviirin ja tekee mahdolliseksi liito-oravan liikkeet sekä

Merenlahdentien pohjoispuolelle että kaava-alueelta eteläänkin päin.

Papanatarkastus kampusalueella valmistuu

Kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen kertoo,

ettei Lappeenrannassa ole tehty kattavaa selvitystä liito-oravan elinpiireistä.

­·Ne tulevat ilmi kaavahankkeiden yhteydessä. Jos reviiri varmistuu, on

äärimmäisen harvinaista, että ympäristökeskus myöntää poikkeamislupaa

EU-direktiiviin.

Liito-orava voi siirtää isojakin hankkeita.

Ennen Skinnarilaan tulevan kampusalueen ja yliopiston laajennuksen

alkamista tehdään parhaillaan liito-oravaselvitystä. Etelä-Karjalan

allergia- ja ympäristöinstituutti luovuttaa raporttinsa parin viikon kuluttua.

Räsänen toteaa, että Suomessa on muutettu moottoritielinjauksia ja

esimerkiksi Hämeessä tehty kaavahankkeisiin aika isoja muutoksia

liito-oravan takia. Korkein hallinto-oikeuskin on vetänyt linjaa

liito-oravan kohtelussa.

­·On aikaista spekuloida, siirtääkö liito-orava rakentamista Skinnarilassa

vai ei.

­·Voi sanoa, että kaupungin alueella on liito-oravia varmasti aika

paljonkin. Niitä on tullut vastaan nimenomaan tuolla länsialueella. Hienoa,

että meillä on näitä uhanalaisia eläinlajeja. Suojelusäännöstö on kyllä

aika tiukka.

Räsäsen mukaan liito-orava ei kaihda asutusta.

­·Sillä on ne tietyt biotooppivaatimukset. Liito-oravaa esiintyy vanhoissa

metsissä, sekametsissä, joissa on haapaa, kuusta.

Liito-orava tarvitsee kuusia suojapuustoksi, haapoja pesäpuiksi ja leppää

sekä koivua ruokapuuksi.

Liito-oravadirektiivi

¤·Liito-orava (Pteromys volans) on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) laji.

¤·Luonnonsuojelulain mukaan luontodirektiivissä tarkoitettuihin

eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

¤·Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäisissä tapauksissa myöntää luvan

poiketa kielloista direktiivissä mainituilla perusteilla.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju