Categories
Artikkelit

Jurvalan ohitustie on paras myös ympäristön kannalta

Kuutostien parantamisen ympäristövaikutukset on selvitetty. Nelikaistainen väylä taajaman eteläpuolella aiheuttaa vähiten haittoja.

ETTI KANTOLA

LUUMÄKI. Luumäen Taavetin ja Lappeenrannan Kärjen välisen Kuutostien parannuksen ympäristövaikutukset ovat selvinneet.

Vähiten ympäristöhaittoja aiheuttaa Kuutostien siirtäminen Jurvalan kohdalla taajaman eteläpuolelle.

Valtatien siirto on myös selvästi paras vaihtoehto alueen asukkaille.

Mahdollisen uuden tielinjauksen haittoja vähentäisi se, että valtatie siirrettäisiin aivan rautatien tuntumaan. Tällöin maisema- ja meluvaikutusten lisääntyminen jäisi vähäiseksi.

– Tie ei juuri pahenna radanvarren tilannetta, tiivistää Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastaja Antti Puhalainen.

Radan kanssa yhtä matkaa kulkeva tie ei myöskään pirstoisi ympäröiviä alueita kovin paljon lisää.

Ihmisten kokemia haittoja hillitsee se, että radan varressa on vähemmän asutusta kuin nykyisen tien tuntumassa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN arviointiraportin suosittelemassa vaihtoehdossa Kuutostie levenisi nelikaistaiseksi ja keskikaiteelliseksi koko parannettavalla 30 kilometrin matkalla. Kaikista liittymistä tulisi eritasoliittymiä, ja koko matkalle rakennettaisiin valtatien rinnakkaistie. Jurvalassa rinnakkaistienä toimisi nykyinen Kuutostie.

Selvitys vertailee useita vaihtoehtoja Jurvalan kiertävän uuden ja nykyisen tien liittymiskohdiksi. Näissä kohdissa ympäristövaikutukset ovat suurimmat.

Kaikissa vaihtoehdoissa jotkut asukkaat kärsivät, sillä linjausten alle jää taloja.

– Kyse on siitä, kenen kohdalle haitat osuvat, Puhalainen sanoo.

Hän kertoo, että Jurvalan itäpuolella selkeitä rajoituksia liittymän paikan valinnalle asettavat Salpalinja ja siihen liittyvä Etelä-Karjalan museon kanta sekä liito-oravan elinalueet. Lännessä eri vaihtoehtojen välillä ei ole yhtä selviä eroja.

KAAKKOIS-SUOMEN tiepiiri kokoontuu tällä viikolla keskustelemaan ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista ja valitsemaan vaihtoehdon, josta tehdään yleissuunnitelma. Varsinainen päätös asiassa syntyy vasta yleissuunnitelman yhteydessä.

– Uskon, että valinta tehdään pitkälle ympäristövaikutusten perusteella. Muissa asioissa, kuten euroissa ja seurauksissa elinkeinoelämälle, vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja.

Suunnitelmien etenemisaikataulun puolesta tieparannus on mahdollista tehdä aikaisintaan vuonna 2010.

Ehdotetun tielinjauksen vaikutuksia

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat merkittävästi.

Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät yli kolmanneksella verrattuna tien säilyttämiseen nykyisellään.

Ympäristöongelmat ja paikallisen liikkumisen esteet vähenevät etenkin Jurvalan taajamassa.

Tielinjauksen alle tai uuden tien ja radan väliin jää asuinrakennuksia.

Tie siirtyy osin pohjavesialueen ulkopuolelle.

Pohjaveden suojauksen ulkopuolella tien laajentuminen voi lisätä suolaa pohjavesissä ja kaivoissa.

Tien ja radan yhteinen aiempaa leveämpi väylä vaikeuttaa liito-oravan liikkumista.

Läntinen liittymä voi katkaista liito-oravien kulkuyhteyden nykyisen tien pohjoispuolelle.

Riista-aita katkaisee hirvien kulkureitit laidunalueiden välillä.

Tie muovaa paikoin Salpausselän maisemaa ja maakunnallisesti arvokasta harjualuetta.

Meluesteet ja tie heikentävät Luumäen asemanseudun kulttuurimaisemaa, mutta rakennukset säilyvät.

Pohjavesialue voi rajoittaa maankäyttöä itäisellä liittymäalueella, joka olisi houkutteleva yrityksille.

Säkkisuon läheisyyteen tarvitaan turpeen läjitysalue.

Valtatien liikenne aiheuttaa aina melua, tärinää ja päästöjä.

Kirjoittaja:
Etti Kantola