Categories
Artikkelit

Ojista valuu ongelmia Pien-Saimaaseen

Ojavedet kuljettavat runsaasti ravinteita etenkin Maaveteen, Lavikanlahteen, Koneenselälle ja Jokilahteen. Pena Saukkonen vertaa rehevimpien ojien pitoisuuksia jätevedenpuhdistamojen päästöihin.

PIEN-SAIMAASEEN laskevissa ojavesissä on ongelmaa kerrakseen. Tämä on käynyt selväksi keväällä ja kesällä tehdyissä maaseudun ojavesien päästömittauksissa.

Ojavesien tutkimus on osa Pien-Saimaan kunnostuksen esiselvitystä (Pisa-hanke). Tutkimus jatkuu edelleen.

SAIMAAN vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Pena Saukkonen kertoo yllättyneensä tähänastisista tuloksista, vaikka ojavesien arvioitiin kuormittavan melkoisesti Pien-Saimaata.

Ravinteikkaimpien ojien kuormitus yltää keskikokoisten jätevedenpuhdistamojen tasolle.

Tällaisia oja laskee Saukkosen mukaan Maaveteen, Lavikanlahteen, Koneenselälle ja Jokilahteen. Joukossa ovat myös turvesoilta lähtevät ojat.

LUMIEN sulamisen aikoihin ojien kuormitus oli Saukkosen mukaan selvästi suurempi kuin kesä-heinäkuussa.

Silti kuitenkin yhden Laitsaarenselälle laskevan ojan fosforikuormitus oli heinäkuussa kaksinkertainen verrattuna esimerkiksi Suomenniemen jätevedenpuhdistamon vuorokausikuormaan.

OJAVESIEN tutkimus kestää loppusyksyyn. Ensimmäiset mittaukset tehtiin lumien sulamisen aikoihin. Kesällä vesinäytteitä on otettu sekä rankkasateiden jälkeen että normaaleina kausina.

Ojista on otettu neljät näytteet. Ensi viikolla otetaan viidennet näytteet ja loppusyksyn sadekaudella kuudennet.

TULOKSISTA tehdään yhteenveto, ja Pien-Saimaaseen tuleva kuormitus lasketaan alueittain.

Tutkimusten pääpaino on läntisellä Pien-Saimaalla ja Maavedellä.

Saukkonen arvioi, että järven kuormituksesta saadaan tarkka kuva.

Keväällä vesinäytteet otettiin 33 ojasta ja kesällä 25 ojasta, koska osa ojista kuivui. Pääsääntöisesti vettä on riittänyt, sillä vuosi on ollut sateiltaan aika normaali.

PIEN-SAIMAAN OJIEN KUORMITUSTUTKIMUS

– Pien-Saimaan ojavesitutkimuksen tekee Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus.

– Vesinnäytteistä mitataan kokonaisfosfori, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, suolistoperäiset enterokokit ja sähkönjohtavuus.

– Samalla mitataan myös virtaama. Virtaaman ja pitoisuuksien avulla saadaan laskettua järveen kohdistuva kuormitus.

– Ojien kuormitustarkkailussa on pyritty etsimään sateisia ajankohtia, mutta myös pienempien virtaamien aikana otetaan näytteitä.

– Ojat on valittu karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella. Kriteereinä on ollut kohtuullinen virtaama ja mahdollisesti kuormittava valuma-alue.

– Jos valuma-alueella on runsaasti haja-asutusta, peltoja, ojitettuja metsiä tai soita, järveen laskeva oja on otettu tutkittavaksi.

Lähde: Pena Saukkonen

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen