Myrkkypitoisuudet vaihtelevat

Osalla Lampikankaan tutkituista tonteista torjunta-ainepitoisuudet ovat sallituissa rajoissa. Osassa näytteistä asuinalueille määritelty raja-arvo ylittyy jopa kymmenkertaisesti.

Matti Saarela

joutseno. Uudet mittaustulokset Lampikankaan asuinalueen maaperänäytteistä eivät oleellisesti poikkea aikaisemmin tehdyistä havainnoista.

-Osanäytteistä saadut tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmin pintamaasta otetuista kokoomanäytteistä saadut tulokset, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristötarkastaja Minna Korttinen sanoo.

Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus keräsivät Lampikankaalta uusia maaperänäytteitä 15 eri tontilta. Korttisen mukaan torjunta-ainejäämien pitoisuudet vaihtelivat alueella hieman enemmän kuin aikaisemmin kerätyissä kokoomanäytteissä.

-Osanäytteistä saatiin hieman korkeampia pitoisuuksia. Kuitenkin puhumme edelleen hyvin pienistä määristä. Mitään ikävää yllätystä ei tullut, Korttinen sanoo.

Joissakin uusissa näytteissä torjunta-ainejäämien pitoisuudet jäivät selvästi ohjearvotason alapuolelle. Enimmillään pitoisuudet ylittivät tämän asuinalueille määritellyn ohjearvotason noin kymmenkertaisesti.

Päiväkodin tontin pitoisuuksia mitattiin tarkasti jo edellisellä kerralla ja siellä pitoisuudet jäivät Korttisen mukaan selvästi alle alemman ohjearvotason.

-Päiväkodin alueelta otetuissa näytteissä oli vain kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia.

Kynnysarvo kertoo ympäristön yleisestä saastumisesta. Kemianteollisuuden tuottamia ympäristömyrkkyjä löydetään hyvin pieninä pitoisuuksina lähes kaikkialta maailmasta.

Korttisen mukaan riskianalyysi maaperänäytteistä löytyneiden ympäristömyrkkyjen alueen asukkaille aiheuttamasta terveysriskistä tehdään, kun tietoa on saatu kerättyä riittävästi. Tämän riskianalyysin perustella tehdään myös päätökset esimerkiksi pintamaiden vaihdosta.

Maaperätutkimuksia jatketaan asuinalueella lumien sulettua keväällä 2013.

-Varmaan näytteitä otetaan vielä lisää ja analyyseja tehdään myös tuon alueen ulkopuolelta kerätyistä näytteistä.

Neljältä alueen taloudelta on kerätty myös alueella kasvatettuja marjoja ja juureksia analysoitaviksi. Korttisen mukaan niistä tehdyt mittaukset valmistuvat tammikuussa.

Entisen taimitarhan toiminta-alueen lähiympäristöön on marras-joulukuun aikana asennettu neljä uutta pohjaveden havaintoputkea, joista kerätään uusia pohjavesinäytteitä tammikuun alkupuolella.

Kaksi ohjearvotasoa

Lampikankaan alueelta 15 eri tontilta multakerroksista kerätyissä näytteissä heksaklooribentseeni-pitoisuudet vaihtelivat 0,02-0,54 mikrogrammaa kilossa maa-ainesta.

Yhdeltä tontilta pintamaasta otetussa hiekkanäytteessä ei havaittu torjunta-ainejäämiä.

Asetuksen mukaan asuinalueiden maaperän pilaantuneisuuden arviointiin tarkoitettu alempi ohjearvotaso on 0,05 mikrogrammaan kilossa maa-ainesta.

Teollisuusalueilla vastaava ylempi ohjearvotaso on 0,2 mikrogrammaa kilossa maa-ainesta.

Heksaklooribentseenin kynnysarvo on 0,01 mg/kg. Tätä kynnysarvoa pienempiä pitoisuuksia voidaan kemiallisessa analyysissa havaita esimerkiksi äidinmaidosta.

Lampikankaan aluetta saastuttava heksaklooribentseeni on syöpävaarallinen synteettinen aine. Sitä on Lampikankaalla päässyt maaperään, kun alueella toimineella taimitarhalla on käytetty torjunta-aineita.

Kirjoittaja:
Matti Saarela