Categories
Artikkelit

Vapo haluaa taas Höytiönsuolle

Turvetuotanto. Lappeenrannan kaupunki vastustaa Vapon halua aloittaa turvetuotanto Höytiönsuolla Joutsenossa. Edellinen hakemus hylättiin KHO:ssa vuonna 2016, mutta nyt uusi hakemus on vireillä.

Henri Pitkänen

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan Vapon hakemus Joutsenon Höytiönsuon turvetuotannon aloittamisesta on lainvastainen. Vapo on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta toistamiseen lupaa aloittaa tuotanto 93 hehtaarin kokoisella alueella.

— Höytiönsuota ei ole osoitettu turvetuotantoalueeksi maakuntakaavassa, ja hallituksen sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kanta on ollut yksiselitteisen kielteinen, kaupunginsihteeri Juha Willberg sanoo.

 

Turvetuotantoalueen sijaan hankealue on osoitettu maakuntakaavassa luontomatkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeksi. Vapossa asiaa ei nähdä ongelmana.

 

— Hallussa olevan alueen päällä ei ole kaavavarausta, joka sulkisi pois turvetuotannon. Alueelle on myönnetty lupa aiemminkin, eikä tässä olla menossa entuudestaan koskemattomalle suoalueelle. Vaasan hallinto-oikeuden aiemmassa päätöksessä vuodelta 2014 lukee, ettei samainen maakuntakaava ole esteenä tuotannolle, lakimies Martti Patrikainen toteaa.  

 

Kaupunginhallituksen lausuntoon sisältyi myös ympäristötoimen kanta, joka on pehmeämpi. Siinä luvalle on asetettu ehtoja, jotka liittyvät etenkin vesiensuojelun kuormituksen säätelyyn sekä alueella elävän uhanalaisen viitasammakon elinolosuhteiden turvaamiseen.

 

— Meillä lähtökohta oli se, että siellä on ollut asioita, jotka luvanhakija on uuteen hakemukseen korjannut ja täydentänyt. Jos aluehallintovirasto päätyy myöntämään luvan, meillä on ainakin lupaehtojen kautta jotain kättä pidempää. Alueella täytyy olla ympärivuotinen tarkkailu ja pitoisuuksia täytyy seurata, jotta vesien puhdistumisesta voidaan varmistua, ympäristötarkastaja Päivi Uski kertoo.

 

Kiistan kohteena on 93 hehtaarin kokoinen alue Höytiönsuolla, josta on taitettu peistä jo vuosia. Hankealueen lähiympäristö on pääosin ojitettua metsäistä ja avointa suota, peltoaukeaa ja metsää. Hankealueen keskellä on vuodesta 2000 alkaen turvetuotannossa ollut Ekonevan 29 hehtaarin kokoinen alue.

 

Alueen omistavan Vapon edellinen, vuonna 2012 vireille pantu hakemus palautettiin korkeimman hallinto-oikeuden toimesta käsittelyyn huhtikuussa 2016. Tuolloin Vapo veti hakemuksensa oma-aloitteisesti pois, sillä se ei katsonut ehtivänsä tekemään pyydettyjä muutoksia määräajassa. Nyt Vapo on oman näkemyksensä mukaan tehnyt pyydetyt korjaustoimet uuteen hakemukseensa. Aluehallintovirastosta kerrotaan, että hankkeesta jätettiin määräaikaan mennessä 11 lausuntoa tai muistutusta viranomaisilta ja yksityishenkilöiltä.

 

— Uusi hakemus vastaa KHO:n palautuspäätöksessä edellytettyjä asioita. Vesienkäsittelyä on tehostettu ja Höytiönlampi on huomioitu paremmin, Patrikainen sanoo.

 

Yhtiössä myönnetään, että hanke on sille tärkeä ja sillä on kiire. Vanhat turvealueet ovat ehtymässä, ja uudelle pinta-alalle on suuri tarve.

 

— Aluetta on hankittu yhtiön haltuun pala palalta, ja hankintavaihe on kestänyt yli 20 vuotta. Koska muita tuotannosta poistuneita alueita korvaavia alueita ei ole nyt samalla tavalla saatavissa käyttöön, Höytiönsuo on luvitettavien uusien kohteiden kärkipäässä. Pelkästään yksi Höytiönsuo ei ratkaisisi koko ongelmaa, vaan ainoastaan osan siitä, Patrikainen kertoo.

 

Kaupunginhallituksen mukaan kaavaongelman lisäksi Vapon hakemus on myös ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Hanke sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylän maisema-alueella, eikä se huomioi riittävästi Vuoksen vesistöaluetta. Vapossa ollaan toista mieltä.

 

— Alue on tehokkaasti ojitettua puustoista suota, joka muistuttaa talousmetsää. Alue ei ole maisemallisesti erityinen, eikä sille ole näköyhteyttä mistään suunnasta.

 

Aluehallintovirasto käsittelee asiaa, ja päätöstä voidaan odottaa kevään aikana. Kävi hakemukselle miten hyvänsä, edessä voi olla jälleen vuosien valitusprosessi korkeammissa oikeusasteissa.

 

Tästä on kyse:

Höytiönsuo ja Höytiönlampi ovat osa laajempaa Konnunsuon suoaluetta, josta osa on suojeltu.

Höytiönlampi on suosittu lintujen muutonaikainen levähdys- ja pesimäpaikka.

KHO palautti Vapon edellisen turvetuotantohakemuksen AVIin viime vuonna.

AVI käsittelee uutta hakemusta talven aikana.

 

Kirjoittaja:
Henri Pitkänen