Syyttäjä ei löytänyt näyttöä Kaukaan tehtaan päästöjutussa

Sellutehtaalla ei tahallaan tai huolimattomuudesta rikottu lakeja.

ILKKA POHJALAINEN

Valtionsyyttäjä Matti Nissisen päätöksen mukaan UPM:n Kaukaan

jätevesipäästöjutussa ei ole näyttöä syytteiden pohjaksi. Ketään

henkilöstöön kuuluvaa ei syytetä, eikä yhtiötä itseään koskevaa

esitutkintaa jatketa. Syyttäjän mukaan tehtaan käynnistämiseen kesällä 2003

liittyi poikkeuksellisia ja odottamattomia ongelmia.

Syyteharkinta koski 14 kaukaalaista epäiltyinä tuottamuksellisesta

ympäristön turmelemisesta.

Keskusrikospoliisi tutki juttua Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen,

Lappeenrannan ympäristötoimen sekä kahden yksityisen jättämän

tutkintapyynnön perusteella.

Esitutkinnassa selvitettiin päästöjen aiheutuneet kolmesta eri

tapahtumasarjasta kymmenen päivän aikana juhannusseisokin jälkeisen tehtaan

käynnistämisen yhteydessä.

Niiden seurauksena pääsi Saimaaseen satoja kuutiota suopaa ja useita

tuhansia kuutioita neutraloitua mustalipeää. Samalla osa yhtiön jätevesien

johtamisluvassa sallituista päästömääristä ylittyi.

Vesistössä päästöt lisäsivät orgaanisen aineen pitoisuutta, tummuutta,

sameutta, ravinnepitoisuuksia ja sakan sekä vaahdon muodostusta ja

alensivat happipitoisuutta. Vesi myös haisi voimakkaasti.

Tehtaan alapuolisella vesialueella viiden kilometrin etäisyydelle asti

esiintyi kalakuolemia ja kalojen karkottumista hapekkaammille alueille.

Fosforipitoisuuden lisääntyessä myös levien kasvu ja rehevyys lisääntyivät

ja kiintoainetta kertyi rannoille.

Vaikutuksen ulottuivat eri asteisina useiden neliökilometrien alueelle ja

vaikuttivat parhaaseen loma-aikaan satojen kesämökkiläisten ja

ranta-asukkaiden kesän viettoon ja viihtyvyyteen Saimaalla. Syyttäjä

luonnehtikin aiheutunutta vahinkoa sekä erityisen suureksi että

pitkäaikaiseksi.

Kolme

tapahtumasarjaa

Syyttäjä jakoi 16. kesäkuuta alkaneet ja 30. kesäkuuta päättyneet

tapahtumat kolmeen jaksoon. Ensimmäisessä seisokin aikana 16.­-21. kesäkuuta

tyhjennettiin suolapitoisia vesiä säiliöistä haihduttamon varoaltaaseen ja

sieltä edelleen biologiselle jätevesipuhdistamolle, josta jätevesi

johdetaan Saimaaseen. Puhdistamolle johdettu neste sisälsi runsaasti suopaa.

Toisessa sarjassa haihduttamon käynnistämisen yhteydessä maanantaista 23.

kesäkuuta puolesta yöstä kello kolmeen yöllä tapahtui lauhdevesien

likaantuminen, laihasuopasäiliön ylikaato haihduttamon varoaltaaseen ja sen

täytyttyä reunuksen yli edelleen pihalle, ja osaksi sieltä maastoon ja

osaksi puhdas- ja sadevesiviemärijärjestelmän kautta puhdistamattomana

Saimaaseen.

Puhdistamattomana Saimaaseen päässyt neste on sisältänyt runsaasti suopaa.

Kolmannessa tapahtumasarjassa pian käynnistyksen jälkeen viikonvaihteessa

27.-­30. kesäkuuta haihduttamo kuohasi voimakkaasti. Siitä aiheutui

mustalipeäpäästö biologiselle puhdistamolle ja sen varoaltaaseen sekä

edelleen Saimaaseen.

Syyttäjän mukaan tapahtumasarjoista 1 ja 2 ei vielä aiheutunut lupaehtojen

ylityksiä. Laskennallisesti ylitykset toteutuivat vasta kolmannessa

tapahtumasarjassa. Syyttäjä katsoi myös, että kyse oli lain silmissä

kolmesta erikseen arvioitavasta osasta, koska ne ovat ajallisesti erillisiä

ja tehty eri työvuoromiehityksellä.

Jokainen vastaa vain omista tekemisistään ja tekemättä jättämisistään eli

laiminlyönneistään, syyttäjä linjasi. Syyteharkinnassa on arvioitu jokaisen

rikoksesta epäillyn osuutta erikseen ja sen suhdetta tapahtumasarjan

kokonaisuuteen. Tässä arvioinnissa keskeistä oli se, onko epäilty

menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti jotakin tehden tai laiminlyöden.

Eri työvuorojen vastuuhenkilöillä on syytäjän käsityksen mukaan ollut täysi

syy olettaa, että ammattitaitoiset ja itsenäiseen päätöksentekoon kykenevät

kollegat ovat hoitaneet tehtävänsä ja velvollisuutensa. Syyttäjän

perusteluiden mukaan ei löydy näyttöä siitä, että kukaan olisi tahallisesti

saati huolimattomuuttaan rikkonut rikoslakia tai vesilakia. Esitutkinnan

lähtökohtana oli huolimattomuus. Huolimattomasti toimimisen lähtökohtana

puolestaan on, että henkilön teko on luonteeltaan kielletty, hän ottaa

kielletyn riskin.

Huolimattomuus edellyttää myös tilaisuutta toimia jollakin toisella,

konkreettisesti mahdollisella tavalla, josta ei olisi aiheutunut

ympäristövahinkoa. Riskejä ei syyttäjän mielestä ole otettu tietoisesti.

Yhtiökään ei

rikosvastuussa

Ympäristörikostapauksissa on rikoslain mukaan mahdollista panna vastuuseen

myös yhtiö.

Lipeäpäästöjutussa UPM:n rikosvastuu edellyttäisi syyttäjän mielestä sitä,

että sen johto olisi ollut osallinen rikoslain mukaiseen ympäristörikokseen

tai sallinut sen tekemisen, tai että yhtiön toiminnassa ei olisi noudatettu

vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ympäristörikoksen ehkäisemiseksi.

Esitutkinnassa ei ole kuitenkaan tullut ilmi viitteitä osallisuudesta,

sallimisesta tai rikosvastuun näkökulmasta muutoin moitittavasta

toimintakulttuurista. Ketään yhtiön puolesta toiminutta henkilöä ei ole

asetettu syytteeseen, joten yhtiöön itseensä kohdistuvaan esitutkinnan

jatkamiseen ei ole syytä, valtakunnansyyttäjä perustelee.

Kirjoittaja:
Ilkka Pohjalainen